/, Metodyczne/„Project, programme, portfolio – Akademia PM”

„Project, programme, portfolio – Akademia PM”

4.500,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Prestiżowy kurs z zarządzania projektami realizowany we współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego i Szkoły Project Managerów – Szkoły.PM® pod patronatem International Project Management Association IPMA Polska®. Program przybliża zarządzanie projektami z perspektywy operacyjnej i strategicznej. Pozwala to project managerom i zarządom organizacji rozumieć się wzajemnie i rozumieć własne cele.

W dobie gwałtownych przemian, rewolucji technologicznej model wielokrotnej zmiany miejsca pracy nikogo już nie dziwi, wygrywa elastyczność, szybkość reagowania na zmiany i umiejętność  dostosowania się do warunków rynkowych. Komisja Europejska wymienia tzw. myślenie projektowe jako jedną z 10 kompetencji przyszłości. Zawód project managera rozwija się w błyskawicznym tempie, rośnie liczba ofert pracy, gdyż coraz więcej firm wdraża projektowe systemy zarządzania. Nie ma branży i sektorów, w których nie realizuje się projektów. Badania rynku pracy to potwierdzają, a specjaliści zarządzania projektami mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia. Program Akademii oparty został na filozofii myślenia projektowego i porównania światowych metodyk i standardów.

Celem jest przygotowanie uczestników do zarządzania projektowego i osiągania celów operacyjnych i strategicznych w oparciu o project&programme&portfolio management.

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują problemy, często spotykane w projektach, planują zadania, zasoby i budżet. Innowacyjny kurs w zakresie merytorycznym składa się z 6 dwudniowych zjazdów.

Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które w formie ćwiczeniowej realizują projekt. Członkowie zespołu będą spotykać się osobiście lub telefonicznie lub pracować on-line, aby w odstępach 2-3 tygodniowych spotkać się na kolejnych zjazdach.

Metody prowadzenia zajęć obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • superwizje indywidualne i grupowe.

Proponowane zajęcia to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Moduł pierwszy: Cykl życia projektu i zarządzanie projektem

Moduł drugi: Porównanie najważniejszych metodyk i standardów zarządzania projektami

Moduł trzeci: Zarządzanie programem i portfelem

Pobierz szczegółowy program: Program Akademii PM

Uczestnik:

 • zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje;
 • przygotuje się do międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera;
 • nabędzie kompetencje project managera w praktyce;
 • zyska umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).

Uczestnik po szkoleniu:

Obszar WIEDZA

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk;

Obszar UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • potrafi zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie;

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, prowadzący projekty i portfele projektów o zróżnicowanej złożoności, zasięgu i w ramach wielu branż i sektorów. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość spojrzenia na narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami z różnych perspektyw. Szkołę.PM® prowadzą eksperci – praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Akademia dedykowana jest:

– managerom i członkom zarządu firm i instytucji;
– osobom na kierowniczych stanowiskach;
– project, program i portfolio managerom;
– osobom nastawionym na pracę projektową;
– członkom zespołów projektowych.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów