/, Szkolenia dla project managerów/„Project, programme, portfolio – Akademia PM”

„Project, programme, portfolio – Akademia PM”

4.500,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

tel. +48 32 72 61 134

mobile: +48 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Prestiżowy kurs z zarządzania projektami realizowany we współpracy Uniwersytetu Otwartego w Uniwersytecie Śląskim i Szkoły Project Managerów – Szkoły.PM® pod patronatem International Project Management Association IPMA Polska®. Program przybliża zarządzanie projektami z perspektywy operacyjnej i strategicznej. Pozwala to project managerom i zarządom organizacji rozumieć się wzajemnie i rozumieć własne cele.

Co WAŻNE

Program Akademii oparty został na filozofii myślenia projektowego i porównania światowych metodyk i standardów:

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich cyklach ich „życia”.

Uczestnicy zostaną przygotowani do zarządzania projektowego i osiągania celów operacyjnych i strategicznych w oparciu
o project & programme & portfolio management.

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują problemy, często spotykane w projektach, planują zadania, zasoby i budżet. Innowacyjny kurs w zakresie merytorycznym składa się z 6 dwudniowych zjazdów.

Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które w formie ćwiczeniowej realizują projekt. Członkowie zespołu będą spotykać się osobiście lub telefonicznie lub pracować on-line, aby w odstępach 2-3 tygodniowych spotkać się na kolejnych zjazdach.

Metody prowadzenia zajęć obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • superwizje indywidualne i grupowe.

Proponowane zajęcia to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

Liczba godzin dydaktycznych: 96 godzin

Moduł pierwszy: Zarządzanie projektem wg Standardu IPMA® – 48 godzin dydaktycznych

 1. Kontekst projektu: budowa modelu fazowego, cele projektu, żelazny trójkąt ograniczeń, PDCA, projekt i
  procesy, analiza otoczenia projektu, uzasadnienie biznesowe i korzyści po wdrożeniu produktów projektu.
 2. Zarządzanie interesariuszami w projekcie: OBS, kluczowe osoby w projekcie, role projektowe, otoczenie
  projektu, projekt w organizacji, struktury projektu, analiza i zarządzanie interesariuszami.
 3. Zarządzanie zakresem w projekcie: definicja zakresu projektu, struktura podziału pracy i produktów, produkty i
  opis produktu, pakiety prac i opis pakietu pracy.
 4. Zarządzanie czasem w projekcie: szacowanie czasu trwania zadań i etapów, diagram sieciowy, metoda ścieżki
  krytycznej, harmonogramowanie.
 5. Zarządzanie zasobami w projekcie: zasoby w projekcie – rodzaje i podział, szacowanie i planowanie zasobów,
  histogram zasobów, bilansowanie zasobów.
 6. Zarządzanie kosztami w projekcie: rodzaje kosztów, szacowane i planowanie kosztów, koszty bezpośrednie i
  pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty zadaniowe i rodzajowe, histogram kosztów, krzywa skumulowana
  kosztów krzywa S.
 7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie: definicja ryzyka – zagrożeń i szans/okazji, identyfikacja ryzyk, rejestr ryzyka,
  reakcje na ryzyko, strategie zarządzania ryzykiem, wycena ryzyk, analiza ilościowa i jakościowa ryzyka,
  expected monetary value.
 8. Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów: praktyczne elementy przepisów
  prawa w zarządzaniu projektami, prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek – kontrakty, kary umowne, ryzyko w
  kontraktach, rodzaje umów, roszczenia.
 9. Identyfikacja i zarządzanie zmianą: prowadzenie dokumentacji zmian, zasoby do realizacji zmian, koszty i
  ryzyko w zarządzaniu zmianą, alternatywne sposoby realizacji zmiany, uzasadnienie biznesowe zmiany.
 10. Zarządzanie komunikacją w projekcie i umiejętności coachingowe w zarządzaniu: rola i cele komunikacji,
  autoprezentacja i wystąpienia publiczne, zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, zarządzanie
  dokumentacją .
 11. Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu: radzenie sobie ze stresem i automotywacja,
  kierowanie a przywództwo, podstawowe narzędzia coachingowe w pracy PMa.
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie: rola i obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika
  projektu, wyznaczanie i realizacja celów, zarządzanie konfliktem w projekcie, motywacja, delegowanie zadań,
  ocena zespołu.
 13. Zarządzanie jakością: definicje i miary jakości, analiza jakości poszczególnych etapach życia projektu, formalny
  przegląd jakości, narzędzia i metody pomiaru jakości.
 14. Monitorowanie i projektu: metody monitorowania projektu, audyt, ocena i ewaluacja projektu, Earned Value
  Method – metoda wartości wypracowanej – ćwiczenia praktyczne, narzędzia i techniki monitorowania projektu.

Moduł drugi: Porównanie najważniejszych metodyk i standardów PRINCE2®, PMBOK® Guide, IPMA®, PCM – 24 godziny dydaktyczne 

 1. Podejście metodyczne – 7 Zasad PRINCE2®: ciągła zasadność biznesowa, korzystanie z doświadczeń,
  zdefiniowane role i obowiązki, zarządzanie etapowe, zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji, koncentracja na
  produktach; 7 Procesów PRINCE2®: przygotowanie projektu, inicjowanie projektu, zarządzanie strategiczne
  projektem, sterowanie etapem, zarządzanie dostarczaniem produktów, zarządzanie końcem etapu, zamykanie
  projektu.; 7 Tematów PRINCE2®: uzasadnienie biznesowe, organizacja, plany, ryzyko, jakość, postępy,
  zmiana.
 2. Zbiór narzędzi – PMI: 5 grup procesów, 42 procesy, 10 obszarów wiedzy: zarządzanie zakresem, czasem,
  zasobami, kosztami, ryzykiem, jakością, zamówieniami, zarządzanie zespołem, komunikacją i interesariuszami.
 3. . Narzędzia i techniki zarządzania zwinnego na przykładzie scruma: podstawy scruma – role, reguły, narzędzia i
  czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania, wprowadzenie do scruma – geneza
  i podstawy scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł,
  idea samoorganizacji – podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów, planowanie – techniki
  planowania wydań, zarządzanie product backlogiem, utrzymywanie właściwego tempa prac oraz prawidłowe
  zachowania zespołu w trakcie sprintu, efektywne wymagania, szacowanie prac, utrzymywanie prawidłowych
  zachowań.
 4. Źródła zewnętrznego finansowania projektów: środki wspólnotowe strukturalne, programy wspólnotowe, środki
  krajowe szczebla rządowego, środki bankowe z dofinansowaniem unijnym, środki samorządowe, granty
  pozarządowe.
 5. Różnice w podejściu do zarządzania projektów z dofinansowaniem unijnym: wady i zalety dofinansowania
  unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych, fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania
  środków unijnych, rola zwłoki w projekcie unijnym, ryzyka projektu z udziałem środków unijnych, cele i zakres
  projektu, podział zadań w projekcie, zarządzanie interesariuszami, tworzenie harmonogramu projektu, zmiana
  w projekcie unijnym, PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM, biuro projektów europejskich – realizacja
  portfela projektów unijnych.

Moduł trzeci: Zarządzanie programem i portfelem – 24 godziny dydaktyczne 

 1. Zarządzanie programem: uzasadnienie biznesowe dla programu, cykl życia programu. karta programu, plan
  zarządzania programem, analiza ryzyk projektów i programu, zarządzanie finansami w programie, wskaźniki
  programu.
 2. Odpowiedzialność za monitorowanie programu i portfela: rola zarządu, działania na styku project i programme
  managerów.
 3. Budowanie portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów
  strategicznych organizacji.
 4. Zarządzanie portfelem organizacji: plan zarządzania portfelem, identyfikacja komponentów portfela, wybór i
  wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela, priorytetyzacja projektów, budowanie systemu metryk
  efektywności portfela.
 5. Kluczowe wskaźniki efektywności.
 6. Dostosowanie portfela projektów: równoważenie i optymalizacja portfela projektów, zarządzanie podażą i
  popytem – analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów, zarządzanie wartością portfela – analiza kosztów i
  korzyści projektowych, zarządzanie ryzykiem portfela, zarządzanie strategiczną zmianą,
 7. Autoryzacja i kontrola portfela projektów: monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów
  biznesowych organizacji.
 8. PMO
 9. Analiza finansowa i ekonomiczna: budżetowanie projektu, ocena projektu, wskaźniki finansowe i ekonomiczne,
  dźwignia finansowa
 10. Analiza dojrzałości projektowej organizacji i project excellence baseline.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W AKADEMII

 • Uczestnik zdobędzie nowe, prestiżowe kompetencje;
 • Uczestnik przygotuje się do międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera IPMA-D;
 • Uczestnik nabędzie kompetencje project managera w praktyce;
 • Uczestnik zyska umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).

ATUTY

 • zajęcia prowadzą praktycy, aktywni project, programm i portfolio managerowie, akredytowani trenerzy i Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa IPMA, Pierwsza w Polsce Placówka Kształcenia Ustawicznego Project Managerów – Szkoła Project Managerów (SzkołaPM®),
 • program zajęć realizowany pod patronatem International Project Management Association Polska,
 • Akademia obejmuje obszar project managementu kompleksowo – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych,
 • zajęcia odbywają się na przykładzie rzeczywistych studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne oraz tzw. miękkie, społeczne, edukacyjne i inne.

Uczestnik po szkoleniu:

Obszar WIEDZA

 • uczestnik ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu, programu i portfela projektów
 • uczestnik zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • uczestnik ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • uczestnik zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
 • uczestnik ma podstawową wiedzę z zakresu 5 standardów zarządzania projektami,
 • uczestnik ma wiedzę na temat rodzajów projektów, różnic pomiędzy projektem, procesem, programem, portfelem projektów,
 • uczestnik posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI

 • uczestnik umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu, programu i portfela,
 • uczestnik umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach, programach i portfelach,
 • uczestnik potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu, programu i portfela,
 • uczestnik wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • uczestnik prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • uczestnik potrafi dopasować rodzaj standardu do rodzaju projektu, programu, portfela i specyfiki organizacji,
 • uczestnik potrafi współpracować i zna zasady funkcjonowania PMO.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • uczestnik promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • uczestnik jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • uczestnik jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • uczestnik wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • uczestnik dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, prowadzący projekty i portfele projektów o zróżnicowanej złożoności, zasięgu i w ramach wielu branż i sektorów. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość spojrzenia na narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami z różnych perspektyw. Szkołę.PM® prowadzą eksperci – praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Akademia dedykowana jest do managerów i członków zarządu firm oraz instytucji, do osób na kierowniczych stanowiskach, project, program i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, aspirującym do zawodu project managera oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem.

Cena regularna: 4500 zł

Koszt egzaminu IPMA-D (opcjonalnie): 1230 zł

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 5. Certyfikat ukończenia Akademii otrzymują osoby, które uczestniczyły w min. 80% zajęć.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Uczestnicy Akademii otrzymują rabat na kurs coachingu.
 8. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

zapytaj o terminy naszych konsultantów