Opis

Czy nam się to podoba czy nie, biznes przenika do placówek oświatowych, nie tylko w obszarze wzbogacania programów edukacyjnych. Coraz częściej widzimy klasę jako zespół, nauczyciel staje się liderem, a dyrekcja szkoły korzysta z narzędzi zarządczych sprawdzających się w biznesie. I tego uczymy w czasie naszej Akademii Liderów Oświaty. Jest to program dla wymagających, otwartych i zaangażowanych przedstawicieli edukacji.

Celem kursu jest wzrost kompetencji w zakresie komunikacji, przywództwa, coachingu i mentoringu, budowania zespołu i zarządzania emocjami w relacjach zawodowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie:

 • wykładu,
 • prezentacji i warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków,
 • gier szkoleniowych,
 • ćwiczeń,
 • autorefleksji i zadań zespołowych.

64 godzin dydaktycznych

Moduł I – Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w oparciu o narzędzia coachingowe i mentoringowe

 1. Budowanie świadomości coachingowej i mentoringowej
 2. Tworzenie wizji i celów
 3. Równowaga i spójność w komunikacji zawodowej i osobistej
 4. Koncepcja SMART w życiu zawodowym
 5. Wartości i przekonania w procesie komunikacji
 6. Warsztat komunikacji w oparciu o Model Scheina
  • Ćwiczenia zadawania pytań
  • Ćwiczenia słuchania, odzwierciedlania i wspierania
  • Ćwiczenia odkrywania celów i wizji
  • Ćwiczenia okrywania wartości i przekonań
 7. Archetypy i osobowość w procesie komunikacji i przywództwie
  • Ćwiczenia odkrywania własnych archetypów na podstawie archetypów Junga
  • Osie rozwojowe
  • Obszary rozwoju
 8. Warsztat autoprezentacji, czyli co komunikujemy otwarcie
  • Okno Johari
  • Style autoprezentacji
 9. Podsumowanie- krzywa Fishera

Moduł II – Przywództwo w oświacie i edukacji

 1. Ocena stylu przywództwa w kontekście archetypów Junga
 2. Kształtowanie wizji przywództwa w oparciu o model K. Blancharda
 3. Ćwiczenie reguł szefa:
  • Przedstawienie intencji
  • Określenie minimalnych granic
  • Ustalenie maksymalnych preferencji
 4. Modele i teorie przywództwa w literaturze
 5. Style kierowania Blake&Mouton
 6. Przywództwo sytuacyjne Herseya&Blancharda
  • Dojrzałość pracownika, motywacja i zaangażowanie
  • Rodzaj przywództwa
  • Ćwiczenia oceny R1-R4 i S1-S4
 7. Budowanie autorytetu i pozycji lidera – przywództwo vs. zarządzanie
 8. Grupa i zespół
 9. Dynamika grupy i zespołu oraz przywództwa – model Tuckmanna i Blancharda
 10. Koncepcja ról zespołowych Belbin
 11. Informacja zwrotna
  • Wizja i misja, opis stanowiska, wytyczanie celów i plany rozwoju w kontekście informacji zwrotnej
  • Model FUKO
  • Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnej: pochwały, krytyki, rozmowy korygującej, przekazywania trudnej

Moduł III – Budowanie zespołu

 1. Zarządzanie konfliktem
  • Konflikt a kryzys
  • Rola kryzysu jako naturalnej sytuacji społecznej
  • Źródła, przyczyny i następstwa konfliktu
  • Proces konfliktu i etapy konfliktu
  • Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
  • Style rozwiązywania konfliktu
  • Praca jako miejsce konfliktogenne – „ciche dni”, unikanie współpracy między pracownikami, obgadywanie innych za plecami, próby zepsucia wizerunku współpracowników, nieuzasadnione skargi, donosicielstwo, tworzenia „koalicji przeciw” komuś, przeciągania innych na swoją stronę, jawne ataki słowne lub fizyczne, sabotaż pracy współpracownika (niszczenie efektów jego pracy, utrudnianie wykonywania zadania, ograniczanie dostępu do narzędzi lub danych).
  • Wspieranie innych w wychodzeniu z konfliktu
  • Wpływ komunikacji i model FUKO w sytuacjach konfliktowych
 2. Negocjacje
  • Określenie negocjacji
  • Współzależność
  • Wzajemna niepewność
  • Dostrzeganie konfliktu
  • BATNA
  • Dobór stylu negocjacyjnego w zależności
  • Interesy i stanowisko
  • Przygotowanie do negocjacji – 8 elementów przygotowania
  • Sposób negocjacji
  • Przekonywanie i perswazja
  • Etyka w negocjacjach
 3. Motywowanie pracowników
  • Koncepcje i teorie motywacji
  • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
  • Styl zarządzania a motywacja pracowników
  • Finansowe czynniki motywacyjne
  • Pozapłacowe i niepieniężne środki motywowania
  • Ćwiczenie: Karta odkrywania motywacji
 4. Delegowanie zadań
  • Lista kontrolna delegowania
  • Macierz Eisenhowera
  • Rola przywództwa sytuacyjnego

Moduł IV – Budowanie relacji

 1. Coaching inteligencji emocjonalnej
 2. Emocje w pracy zawodowej
 3. Aikido emocji wg Prof. L. Czarkowskiej
 4. Samoświadomość
  • Ćwiczenie: Intuicja
  • Ćwiczenie: Trzy kroki w kierunku zwiększenia samoświadomości
  • Ćwiczenie: Określenie emocji
  • Ćwiczenie: Nauka na sytuacjach z przeszłości
 5. Świadomość innych
  • Ćwiczenie: Podnieś swój poziom empatii
  • Ćwiczenie: Słuchanie bez barier
  • Ćwiczenie: Korzystaj z różnych poziomów słuchania
  • Ćwiczenie: Dwie minuty otwartych pytań
 6. Kwestionariusz szacunku
 7. Szacunek dla samego siebie
  • Ćwiczenie: Szczerze przyznaj się do swoich umiejętności i błędów
  • Ćwiczenie: Jest mnie dwóch
  • Ćwiczenie: Nakarm lwa
  • Ćwiczenie: Zmień warunkowy szacunek dla siebie – podejście negatywne warunkowe i bezwarunkowe, pozytywne warunkowe i bezwarunkowe
  • Ćwiczenie: Nauka zarządzania znakami rozpoznania
 8. Szacunek dla innych
  • Ćwiczenie: Oddziel osobę od działa n
  • Ćwiczenie: Rozpoznaj swoje „podejścia ok”
  • Ćwiczenie: Postaw się w sytuacji drugiej osoby
 9. Budowanie relacji ze sobą
 10. Budowanie relacji z innymi

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Nauczyciel staje się liderem dla swojej klasy i członkiem zespołu w gronie nauczycielskim
 • Jest świadomy swojej wartości i konsekwentnie buduje swój przekaz i markę osobistą

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu coachingu, mentoringu, przywództwa, zarządzania, budowania zespołu,
 • uczestnik wie jaka jest dynamika komunikacji,
 • uczestnik zna modele komunikacji,
 • uczestnik zna zasady budowania zespołu,
 • uczestnik zna zasady inteligencji emocjonalnej.

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • uczestnik potrafi dobrać odpowiedni styl zarządzania i przywództwa do sytuacji i zespołu,
 • uczestnik odróżnia zespół od grupy ludzi,
 • uczestnik potrafi formułować cele,
 • uczestnik potrafi formułować pytania otwarte,
 • uczestnik potrafi zastosować odpowiednie narzędzia zarządcze,
 • uczestnik potrafi ćwiczyć inteligencję emocjonalną i społeczną.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie,
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i komunikacyjny,
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej i osobistej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i innych pracowników dydaktycznych szkół i przedszkoli oraz dla kadry zarządzającej placówkami edukacyjnymi.

Cena regularna: 1600 zł

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.