Agile Coaching & Mentoring

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

tel. +48 32 72 61 134

mobile: +48 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

„Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem kierownictwa. Kompetentni pracownicy mają wiele możliwości i należy ich traktować jak ochotników.
Interesuje ich rozwój osobisty i samodzielność.
Oczekują stałego rozwoju i szkolenia.
Chcą szacunku i autorytetu – daj im to!”.
Peter Drucker

Program szkolenia zawiera odpowiedź na pytanie, jak rozpoznać i rozwijać różnorodne talenty poszczególnych członków agilowych zespołów projektowych. Wskazuje, jaka jest rola osób, które odpowiadają za realizację produktów i uzasadnienie biznesowe. Jak przekonać do siebie autorytetem, charyzmą i prowadzić program rozwojowy w sposób pogłębiający u członków zespołu postawę odpowiedzialności, sprawczości, zwiększenia motywacji – czyli jak być INSPIRATOREM ZMIANY wnoszącym większą satysfakcję z osiągania celów bez mówienia i robienia tego za członków zespołu, a zwiększającym efekty i powodującym wzrost wyników biznesowych.

Wymogi, które stoją przed zespołem projektowym nie są łatwe do spełnienia, dlatego rozwój kompetencji osobistych, to fundament, na którym każdy lider powinien budować swoją karierę. Każdy posiadający umiejętności coachingowe będzie umiał modelować kulturę coachingową opartą na partnerstwie, zaufaniu do siebie i członków zespołu.

Od lidera zespołu projektowego, a w przypadku zespołów samoorganizujących się od scrum mastera wymaga się różnych umiejętności i kompetencji – od doradcy, facylitatora, tutora, instruktora, managera, motywatora, stratega, analityka… W każdej z nich kluczowe są umiejętności profesjonalnego coacha. Umiejętności te pozwalają mu wyzwalać energię zespołu scrumowego, który staje się przez to efektywniejszy.

AGILE COACHING to propozycja dla osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje osobiste i zawodowe o coaching w obecnie pełnionej roli w organizacji projektowej w oparciu o międzynarodowe standardy ICF (http://www.coachfederation.org). Program został zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczać wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych w codziennej pracy, w procesach coachingowych, oraz umożliwiać poszerzenie samoświadomości i naturalne osobiste przywództwo.

UNIKALNOŚĆ
Zobacz NOWA INNOWACYJNA FORMUŁA USŁUGI ROZWOJOWEJ

Zaproponowany program uczy realnych umiejętności i narzędzi, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy. Przygotowany przez praktyków unikalny program szkolenia gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności bycia profesjonalnym scrum masterem. Pozwoli zrozumieć coaching i mentoring jako metodę pracy rozwojowej. Specjalnie opracowany proces coachingowy realizowany podczas szkolenia umożliwia zindywidualizowane podejście do każdego słuchacza.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z narzędzi coachingowych w obecnie pełnionej roli oraz kształtowanie postawy i kultury coachingowej w zespole oraz wzmocnienie umiejętności coachingowych zespołów.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.
Pozostałe metody pracy:
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• dyskusje,
• case study.

NOWA INNOWACYJNA FORMUŁA USŁUGI ROZWOJOWEJ
Połączenie szkolenia, praktyki i konsultacji pozwoli zdobyć większe doświadczenie, uzyskać większą płynność i pewność siebie w prowadzeniu rozmów, a jednocześnie zapewni warunki do uczenia się – przekazywania i przyjmowania wartościowych informacji zwrotnych.
Szkolenie będzie prowadzone dla 20 osób przez coacha-mentora i asystenta. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji: 90% warsztatu, dzielenia się wiedza i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia prowadzący będzie realizował na forum grupy demonstrację rozmowy/sesji oraz pokazywał zastosowania wybranych narzędzi.

Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia, prowadzić rozmowy/sesje w parach i trójkach, z dostępnym wsparciem trenerów. Informacja zwrotna będzie udzielana przez prowadzącego, z perspektywy klienta i obserwatora.

Dwudniowe szkolenie – 16 godziny powiązane z dodatkową 8-godzinną, indywidualną praktyką z uczestnikami szkolenia w ciągu 1 miesiąca po szkoleniu (4 sesje jako coach/mentor, 4 sesje jako klient) oraz dodatkowymi konsultacjami po odbyciu praktyki. Uczestnicy stworzą dwu- lub trzyosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc prowadzenie rozmów coachingowych, będą spotykać się osobiście, „telefonicznie” lub pracować on-line, aby po miesiącu spotkać się na 2-godzinnym szkoleniu grupowym w pokoju telekonferencyjnym.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej oraz notes, streszczenie poruszanych zagadnień, kopie prezentacji multimedialnych, opis narzędzi, które będą służyły w dalszej pracy zawodowej.

Uczestnicy otrzymają materiały ułatwiające przeprowadzenie praktyki po warsztatach – podręcznik z zeszytem ćwiczeń.

Program szkolenia obejmuje:

 • 16 godziny dydaktycznych
 • 8 godzin praktycznych
 • 2 godziny konsultacji grupowych

Moduł I. Celem tego modułu jest zapoznanie uczestników z coachingiem na tle innych kompetencji osób wspierających zespoły projektowe.

 1. Prawda i mity o coachingu i mentoringu.
 2. Role zawodowe w organizacjach.
 3. Wsparcie coachingowe w definiowaniu procesów wytwórczych opartych o zwinne praktyki i narzędzia.
 4. Coaching i mentoring indywidualny a grupowy .
 5. Cel indywidualny a cel zespołu.

Moduł II. Celem tego modułu jest rozwinięcie kompetencji coachingowych i zaimplementowanie ich do procesów wytwórczych wspierających członków zespołu.

 1. Budowanie partnerstwa.
 2. Temat, cel a wizja.
 3. Zadawanie pytań.
 4. Słuchanie pogłębione.
 5. Metafora w pracy indywidualnej i grupowej.
 6. Rozmowa/sesja a proces na tle zadań zespołu projektowego i scrum mastera.

Moduł III. Celem tego modułu jest przygotowanie do pracy z osobami w trybie ciągłej zmiany.

 1. Misja i wizja zespołu a misja i wizja osobista
 2. Rola zmiany w procesie rozwoju.
 3. Zarządzanie zmianą w kontekście procesu wytwórczego i własnych celów.
 4. Wyznaczanie i osiąganie celów.
 5. Badanie opcji.
 6. Przegląd i ewaluacja procesów.
 • pomagamy rozwinąć inteligencję emocjonalną i inne umiejętności coacha, tutora, facylitatora, mentora i trenera,
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania i odzwierciedlania,
 • umożliwiamy uczenie się narzędzi coachingu przez doświadczenie bycia coachem i klientem,
 • umożliwiamy odbycie indywidualnego procesu coachingowego,
 • pomagamy w rozwinięciu nowej perspektywy w relacjach z członkami zespołu zadaniowego,
 • rozwijamy postawę coachingową ułatwiającą komunikację, realizację celów,
 • uczymy dokonywania przeglądu działań i motywowanie w procesie zmiany.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 

Obszar WIEDZA:

 • zna zasady stosowania narzędzi pracy z członkiem zespołu projektowego w rozmowie coachingowej z członkiem zespołu projektowego,
 • ma wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych, nabył wiedzę o coachingowym stylu zarządzania,
 • ma wiedzę na temat metod analizy potrzeb rozwojowych w środowisku projektów,
 • posiada wiedzę o modelach i strukturach coachingowych,
 • zna zasady wdrażania coachingu w organizacji.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie zastosować poznane narzędzia pracy z członkiem zespołu projektowego, w poruszanych tematach projektowych,
 • rozróżnia coaching jako styl zarządzania,
 • wykorzystuje w pracy z członkiem zespołu projektowego komunikacyjne narzędzia coachingowe,
 • prawidłowo stosuje narzędzia coachingowe.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów członków zespołu projektowego,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy coachingowej we wszystkich jej wymiarach,
 • dąży do profesjonalnego, zgodnego ze standardami etycznymi wykonywania pracy z użyciem narzędzi coachingowych,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji.

Marzenna Bajeńska – Certyfikowany coach PCC posiadający ponad tysiąc godzin pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, członek prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej akredytowanych coachów: International Coach Federation, autor studiów podyplomowych z coachingu oraz kursów przygotowujących do akredytacji ACC w ICF.

Od 8 lat pracuje jako certyfikowany coach CoachWise™, trener, ewaluator.

Uczestniczyła w programie Youth Business Poland jako mentor coach, przeznaczając swój czas społecznie na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Przygotowała i była kierownikiem merytorycznym na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych” na licencji CoachWise™ z akredytowanymi godzinami przygotowującymi do akredytacji na ACC w ICF.

Uczestniczyła w  Scrum Days w Polsce jako coach.

Posiada ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych pracując w takich obszarach jak: komunikacja, obsługa klienta, prezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i wprowadzanie zmian w zespole, budowanie strategii organizacji. Jest szkoleniowcem z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy dla klientów indywidualnych i grupowych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • agile coachów,
 • członków zespołów projektowych – tradycyjnych i zwinnych,
 • kierowników liniowych zespołów,
 • klientów zespołów zwinnych,
 • scrum masterów i osób aspirujących do pełnienia tej roli,
 • osób zainteresowanych efektywnym stosowaniem metod agilowych ,
 • agile managerów,
 • osób, które chcą podnieść pracę zespołową na wyższy poziom,
 • osób, które chcą się osobiście przekonać co jest prawdą, a co mitem w coachingu.

Cena regularna szkolenia: 1690 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

wkrótce nowe terminy

Możesz lubić także…