Szkolenie, które pozwala na efektywne wprowadzanie zmian w organizacji.
Ludzie zazwyczaj nie sprzeciwiają się zmianie, chyba że…. zmiana ich bezpośrednio dotyczy.

Z obiekcjami ludzi można sobie poradzić np. dzięki budowaniu wsparcia, komunikacji skupiającej się bezpośrednio na zaistniałym oporze oraz tworzeniu wiedzy i umiejętności koniecznych do wdrożenia zamiany. Natomiast zmiana o charakterze bardziej strategicznym wymagać będzie wpływania na wiodącą koalicję lub interwencje o naturze psychologicznej lub psychospołecznej.

Dobre zarządzanie zmianą objawia się tym, że ludzie czują się zaangażowani w proces zmiany i pracują kolektywnie dążąc do wspólnych celów oraz realizując korzyści i dostarczając rezultaty. Jak więc ocenić możliwości przystosowania się organizacji do zamiany? Jak zidentyfikować obszary wymagające zmian? Co powinno zostać zawarte w strategii zmiany? A przede wszystkim jak wdrożyć plan zarządzania zmianą z nastawieniem na jej koszt i efekt?

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA ®

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 1 dzień

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 800 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia zarządzanie zmianą jest przekazanie uczestnikom szeregu ściśle określonych kroków, które pokazują w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi najefektywniej i skuteczniej wprowadzać zmiany.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Uświadomienie procesu zmian w organizacji,
 • Poznanie charakterów osobowości oraz umiejętności ich rozpoznawania w celu zastosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmian,
 • Poznanie i zrozumienie ról w zespole przeprowadzającym zmianę,
 • Efektywny podział odpowiedzialności wewnątrz procesu zmiany w organizacji,
 • Zdobycie kompetencji i poznanie narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany organizacyjnej.
 1. Ocena możliwości przystosowania się organizacji do zmian
  1. Analiza wykonalności
  2. Narzędzia i techniki rozpoznawania zagrożeń i szans
  3. Zarządzanie zmianą i oporem przed zmianą
 2. Identyfikacja obszarów wymagających zmian i określenie szans płynących z transformacji
  1. Kontekst projektu (otoczenie)
  2. Mapa interesariuszy i pole ich siły
  3. Specyfikacja wymagań
  4. Priorytetyzacja i zarządzanie zmianami wymagań
  5. Zarządzanie uzasadnieniem biznesowym
  6. Plan przeglądu korzyści
 3. Opracowanie strategii zmiany lub transformacji
  1. Strategia organizacji, plan strategiczny
  2. Zarządzanie korzyściami
  3. Analiza SWOT
 4. Wdrożenie planu zarządzania zmianą lub transformacją
  1. Zarządzanie zmianą: opór, bariery i ich formy
  2. Wspieranie i kierowanie rozwojem zmiany
  3. PR zmiany i członków zespołu

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu. Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę dotyczącą skutecznego realizowania zmiany,
 • posiada wiedzę z zakresu oceny możliwości przystosowania się organizacji do zmian,
 • ma wiedzę z zakresu wdrożenia planu zarządzania zmianą.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi dobrać odpowiednie narzędzia, podejścia i techniki, które wspomagają proces zmiany,
 • zrozumie proces zmiany oraz tworzy środowisko sprzyjające zmianie,
 • potrafi identyfikować obszary wymagające zmian oraz opracować strategię zmiany.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie kierowane jest dla menedżerów, liderów zmian, kierowników projektów oraz szefów zespołów, którzy w codziennej pracy wprowadzają zmiany w zespole i w organizacji.

Zajęcia przede wszystkim będą prowadzone głównie metodą wykładową uzupełnioną o rzeczywiste przykłady biznesowe

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%