Szkolenie z zarządzania programami i portfelami projektów realizowane jest z punktu widzenia strategii firmy. Program został opracowany pod patronatem International Project Management Association IPMA Polska®. Przybliża zarządzanie programami i portfelami projektów z perspektywy operacyjnej i strategicznej.

Co WAŻNE!

Szkolenie z zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA pozwala project managerom i zarządom firm zrozumieć się wzajemnie i rozumieć własne cele. Uczestnicy zdobywają nowe, prestiżowe kompetencje. Zyskują umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 3 dni, 24 godziny

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 2100 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.
 • nowe, prestiżowe kompetencje,
 • kompetencje project managera w praktyce,
 • zrozumienie realizacyjne celów operacyjnych i strategicznych firmy,
 • umiejętności prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).
 1. Zarządzanie programem:
  • uzasadnienie biznesowe dla programu,
  • cykl życia programu. karta programu,
  • plan zarządzania programem,
  • analiza ryzyk projektów i programu,
  • zarządzanie finansami w programie,
  • wskaźniki programu
 2. Odpowiedzialność za monitorowanie programu i portfela:
  • rola zarządu,
  • działania na styku project i programme managerów.
 3. Budowanie portfela na podstawie realizowanych w organizacji projektów i w odniesieniu do celów strategicznych organizacji.
 4. Zarządzanie portfelem organizacji:
  • plan zarządzania portfelem,
  • identyfikacja komponentów portfela,
  • wybór i wymiarowanie kryteriów oceny komponentów portfela,
  • priorytetyzacja projektów,
  • budowanie systemu metryk efektywności portfela.
 5. Kluczowe wskaźniki efektywności.
 6. Dostosowanie portfela projektów:
  • równoważenie i optymalizacja portfela projektów,
  • zarządzanie podażą i popytem – analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów,
  • zarządzania wartością portfela – analiza kosztów i korzyści projektowych,
  • zarządzanie ryzykiem portfela,
  • zarządzanie strategiczną zmianą,
 7. Autoryzacja i kontrola portfela projektów: monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
 8. PMO
 9. Analiza finansowa i ekonomiczna:
  • budżetowanie projektu,
  • ocena projektu,
  • wskaźniki finansowe i ekonomiczne,
  • dźwignia finansowa
 10. Analiza dojrzałości projektowej organizacji i project excellence baseline.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia programu i portfela projektów,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu programu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w programach i portfelach projektów,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk programu i portfela projektów,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • potrafi współpracować i zna zasady funkcjonowania PMO.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie: Zarządzanie programem i portfelem projektów wg Standardu IPMA® adresowane jest do managerów i członków zarządu firm i instytucji, osób na kierowniczych stanowiskach, project, program i portfolio managerów, członków zespołów projektowych oraz osób nastawionych na pracę projektową.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%