Szkolenie przygotowane zostało przez doświadczonych trenerów pod kierunkiem twórcy Scrum, Kena Schwabera oraz akredytowane przez organizację certyfikującą Scrum.org. Professional Scrum Product Owner jest zaawansowanym warsztatem dla osób zarządzających produktem. Dostarcza wiedzy jak pracować nad produktem w zwinnych organizacjach stosujących Scrum.

Co WAŻNE!

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu zarządzania rozwojem produktów opartych o oprogramowanie. Powinni również znać Scruma w ogólnym zarysie. Udział w szkoleniu upoważnia do bezpłatnego przystąpienia do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Product Owner I oraz do uzyskania zniżki na egzamin drugiego stopnia Professional Scrum Product Owner II

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 2 dni, 16 godzin

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1700 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia IPMA-D

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z planowaniem cykli produkcyjnych, gromadzeniem i efektywnym zarządzaniem wymaganiami, monitorowaniem postępów prac oraz oceną dostarczonych przez zespół rozwiązań.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPMA-D

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, stopniem niepewności i ryzykiem,
 • prawidłowo zarządzać rejestrem produktu,
 • angażować zespoły scrumowe w rozwój produktu,
 • wykorzystywać nowoczesne sposoby gromadzenia i zarządzania wymaganiami,
 • wykorzystywać zaawansowane techniki monitorowania postępów prac,
 • panować nad całkowitym kosztem posiadania i uwzględniać ten koszt w swoich planach.

Zwinne zarządzanie produktem.

 • Omówienie zwinności (ang. agility) i jej znaczenia dla osób zarządzających produktem i jego realizacją.
 • Zarządzanie produktem przy użyciu wartości. Moduł poświęcony wartości oprogramowania, czynnikom, którymi należy się kierować się przy jej ustalaniu i wykorzystaniu wartości w procesie planowania przedsięwzięcia.

Planowanie w ujęciu zwinnym.

 • Omówione zostają zagadnienia takie jak planowanie dokładnie na czas (ang. just-in-time), horyzonty planistyczne oraz poziomy szczegółowości planowania.

Zarządzanie wymaganiami.

 • Rejestr Produktu (Product Backlog) jest paliwem, które napędza zespół wytwórczy, a jego utrzymanie jest jednym z podstawowych obowiązków właściciela produktu. Uczestnicy uczą się sposobów porządkowania i wartościowania elementów rejestru produktowego. Dowiadują się jak przy jego pomocy zarządzać wartością, zależnościami, niepewnością i ryzykiem. Uczą się także jak współpracować z zespołem w zakresie wyceny elementów rejestru.

Wartościowy przyrost, wartościowe wydanie.

 • Czym jest przyrost oprogramowania, co oznacza on dla odbiorcy oraz jakie znaczenie ma dla wytwórcy? Ten moduł omawia w jaki sposób optymalizować wartość dostarczaną wraz z każdym wydaniem oprogramowania odbiorcy.

Zarządzanie wydaniami oprogramowania.

 • Zarządzanie procesem wydaniowym w zwinny i efektywny kosztowo sposób. Przygotowanie planu wydaniowego oraz dostosowywanie się do realiów odkrywanych podczas przygotowywania i realizacji przyrostu oprogramowania.

Monitorowanie i ocena przebiegu prac.

 • Omówienie miar i technik monitorowania stanu prac. Uczestnicy dowiadują się, dlaczego jedne miary są lepsze niż inne oraz w jaki sposób wykorzystać punkty odniesienia w ocenie projektu. Nakreślone zostaną podstawowe sposoby raportowania stanu prac.

Całkowity koszt posiadania (Total Cost of Ownership, TCO).

 • Właściwa identyfikacja i analiza wszystkich kosztów realizacji przedsięwzięcia jest podstawą pomyślnego zarządzania procesem wytwarzania oprogramowania. Czy maksymalizacja wartości pojedynczego wydania jest odpowiednim krokiem w kierunku optymalizacji wartości produktu lub systemu jako całości? Czy wytworzone oprogramowanie zalicza się do aktywów firmy?

Skala, wieloprojektowość, wielozespołowość, rozproszoność.

 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w środowisku rozległej organizacji wytwarzającej oprogramowanie na potrzeby wielu odbiorców. Omówione zostaną strategie podziału domeny, kompozycji zespołów projektowych a także specyficzne techniki ułatwiające realizację projektów dużej skali.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę dotyczącą metody Scrum m.in ról w procesie i procesu wytwarzania oprogramowania,
 • zna zagadnienia dokładnego planowania (just-in-time),
 • ma wiedzę z zakresu nowoczesnych sposobów gromadzenia i zarządzania wymaganiami,
 • ma wiedzę na temat identyfikacji i analizy wszystkich kosztów realizacji przedsięwzięcia,
 • wie jak pracować z zespołem będąc Product Ownerem.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi efektywnie zarządzać przyrostem wartości wytwarzanego oprogramowania, stopniem niepewności i ryzykiem,
 • potrafi prawidłowo zarządzać rejestrem produktu,
 • umie angażować zespoły scrumowe w rozwój produktu,
 • potrafi wykorzystywać zaawansowane techniki monitorowania postępów prac,
 • umie panować nad całkowitym kosztem posiadania i uwzględniać ten koszt w swoich planach.

 Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i wartości SCRUM w organizacji,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy z zastosowaniem zwinnych metod wytwarzania produktu,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie produktami lub liniami produktowymi opartymi o oprogramowanie.

Zajęcia prowadzone są w formie intensywnego warsztatu szkoleniowego w formie krótkich sesji wykładowy przeplatanych grami i ćwiczeniami nowo poznanych elementów. Wszystkie omawiane zagadnienia prezentowane są w formie wykładu oraz licznych ćwiczeń praktycznych, dyskusji i studiów przypadku.

Materiały szkoleniowe przygotowane na licencji organizacji Scrum.org ze Stanów Zjednoczonych zostaną udostępnione na sesji szkoleniowej. Obejmują one kopię slajdów, którymi posługuje się instruktor, dodatkowe wydruki i studia przypadków poszerzające zakres szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%