Metodyka PCM (project cycle management) — zarządzanie cyklem życia projektu pozwala jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu, a jednocześnie zminimalizować ryzyko jego niepowodzenia. Metodyka PCM została zarekomendowana przez Komisję Europejską.

Co WAŻNE!

Dzięki szkoleniu uczestnicy są przygotowani do samodzielnego realizowania projektu z dofinansowaniem unijnym. Szkolenie na poziomie zaawansowanym obejmuje wszystkie aspekty zarządzania projektami a co najważniejsze, wskazuje na najpoważniejsze uchybienia w realizacji projektów, które skutkują zwrotem środków unijnych.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 4 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 2000 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do realizacji projektów unijnych i zarządzania projektem z użyciem środków publicznych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • dzięki szkoleniu uczestnik jest przygotowany do samodzielnego realizowania projektu z dofinansowaniem unijnym,
 • uczestnicy wiedzą, jakie błędy i nieprawidłowości skutkują zwrotem dotacji, czyli jakich „wpadek projektowych” należy bezwzględnie unikać,
 • prezentujemy metodykę PCM na tle innych metod i narzędzi w obszarze zarządzania projektami rekomendowaną do realizacji projektów unijnych,
 • umożliwiamy konsultacje z prowadzącymi dla zainteresowanych po każdym dniu szkoleniowym.

Moduł I. Programy unijne. Dofinansowanie projektów twardych i miękkich

 1. System pieniędzy publicznych w Polsce
 2. Dofinansowanie przedsięwzięć w latach 2014-2020
 3. Analiza wybranej dokumentacji konkursowej: regulaminy, wytyczne, instrukcje przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 4. Wady i zalety dofinansowania publicznego w przedsięwzięciach komercyjnych

Moduł II. Wniosek o dofinansowanie projektu

 1. Fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych
 2. Rola zwłoki w projekcie unijnym
 3. Ryzyka projektu z udziałem środków unijnych
 4. Cele i zakres projektu
 5. Podział zadań w projekcie
 6. Zarządzanie interesariuszami
 7. Tworzenie harmonogramu projektu
 8. Zmiana w projekcie unijnym
 9. PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM’a

Moduł III. Budżet projektu

 1. Kwalifikowalność EFRR
 2. Kwalifikowalność EFS
 3. Budżetowanie zadań zgodnie z wytycznymi realizacji projektów inwestycyjnych i miękkich
 4. Budżet zadaniowy
 5. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 6. Cross financing
 7. Środki trwałe
 8. Zmiana w projekcie unijnym

Moduł IV. Realizacja projektu EFRR po otrzymaniu dofinansowania

 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu
 2. Rozliczanie projektu – refundacje
 3. Przepływy finansowe
 4. Realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu
 5. Procesy projektu unijnego
 6. Nieprawidłowości w realizacji projektu

Moduł V. Realizacja projektu EFS po otrzymaniu dofinansowania.

 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie projektu i ich wpływ na realizację projektu
 2. Rozliczanie projektu – zaliczki i rozliczanie transz
 3. Przepływy finansowe
 4. Realizacja zakupów w projekcie i zarządzanie kontraktami w tym przychodami projektu
 5. Procesy projektu unijnego
 6. Nieprawidłowości w realizacji projektu

Moduł VI. Kontrola projektu

 1. Kontrola a audyt projektu
 2. Procedura i przebieg kontroli projektu
 3. Przygotowanie dokumentów
 4. Zakres kontroli
 5. Nieprawidłowości i uchybienia
 6. Reguły zwrotu środków unijnych
 7. Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych

Joanna Pauly
Project Manager, Trener, Coach

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z obszaru europeistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów, na Politechnice Śląskiej w obszarze brokeringu technologicznego, dzięki którym prowadzi obecnie projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Ukończyła również Międzynarodowe Studia Coachingu akredytowane przez International Coach Federation. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (gdzie od czerwca pełni funkcję członka zarządu) i Regionalnej Izby Gospodarczej (w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem).
Przez 4 lata od 2002-2006 r. pracowała w Biurze Prasowym, Biurze Integracji Europejskiej, a następnie w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Była odpowiedzialna za organizację kampanii przedreferendalnej w Polsce, a następnie za weryfikację i potwierdzanie płatności z funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przez 7 lat od 2007 do 2014 r. była akredytowanym trenerem i doradcą specjalistycznym przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Ośrodkach EFS w Warszawie, Katowicach, Rybniku, Kielcach, Radomiu i Ciechanowie.
Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Pracowała przy projektach o sumarycznym budżecie prawie 1 mld zł. Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne dla firm i instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. Project manager IPMA i PRINCE2, Agile Scrum. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu projektów. Jest cenionym w Polsce ekspertem i asesorem projektów na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z :

 • klientami korporacyjnymi
 • managerami
 • przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami
 • klientami indywidualnymi

Swoje umiejętności coacha, trenera i mentora wykorzystuje prowadząc zajęcia w obszarach: rozwoju regionalnego, tworzeniu analiz finansowych i ekonomicznych do studiów wykonalności i biznesplanów, zarządzania projektami, pomocy publicznej, kompetencji interpersonalnych, przygotowywania projektów i wniosków, obsługi generatorów, zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, matrycy logicznej. Przeszkoliła ponad 6,5 tys. osób. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i 5,5 tys. godzin doradczych.
Od czerwca br. jej firma znajduje się w szeregach najbardziej prestiżowej organizacji biznesowej w Polsce – Business Centre Club. Pełni funkcje asesora i eksperta przy ocenie projektów na szczeblu rządowym (przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) i na szczeblu samorządowym przy Urzędzie Marszałkowskim. Jest jurorem konkursu Dobre Praktyki EFS i asesorem nagrody Polish Project Excellence Award.

Pracowała dla takich klientów jak:
Śląski Urząd Wojewódzki, Akademia Muzyczna w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Grupa Cargo, Technopark Gliwice, Polska Giełda Pracy, Górnośląski Inkubator Technologiczny, SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i wiele przedsiębiorców, gmin, szkół i ośrodków zdrowia.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie kierowane jest do project managerów i członków zespołów projektowych, którzy pracują przy projektach unijnych lub zamierzający rozpocząć realizację projektu unijnego. Szkolenie jest skierowane również dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy na temat funduszy unijnych w nowym okresie programowania i zarządzania projektem europejskim.

Program realizowany jest metodami warsztatowymi z użyciem takich metod, jak:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%