Szkolenie, które pozwala na nabycie unikalnych 28 kompetencji project managera.
Potwierdzone międzynarodową certyfikacją IPMA ®

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do roli kierownika projektu badawczo-rozwojowego. Prowadzone w oparciu o warsztat zapewnia praktyczny charakter, dzięki czemu uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich fazach projektu.

Co WAŻNE!

Uczestnicy poznają wszystkie 4 fazy cyklu życia projektu. Otrzymują komplet dokumentów projektowych oraz zeszyt ćwiczeń i autorski podręcznik, w którym szybko znajdą odpowiedź na problemy w realnych projektach.

Program szkolenia IPMA-4RD jest oparty na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów.

Szkolenie przygotowuje do zdobycia dwóch certyfikatów jednocześnie – IPMA poziom D lub C oraz IPMA R&D.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 10 dni

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 4500 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • egzamin IPMA R&D
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia IPMA-D

Celem akredytowanego szkolenia IPMA R&D jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego w oparciu o realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPMA R&D

Uczestnik po zakończonym szkoleniu IPMA R&D:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • nabywa kompetencje project managera w praktyce,
 • posiada umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych),
 • ma możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera,
 • ma możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu.

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji

 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Metodyki
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu

Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie

 • Struktura podziału pracy w zespole
 • Kluczowe osoby w projekcie
 • Role projektowe
 • Otoczenie projektu
 • Projekt w organizacji
 • Struktury projektu
 • Analiza i zarządzanie interesariuszami

Zarządzanie komunikacją w projekcie

 • Rola i cele komunikacji
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną
 • Radzenie sobie z konfliktem w projekcie

Zarządzanie zakresem w projekcie

 • Definicja zakresu projektu
 • Struktura podziału pracy i produktów
 • Produkty i opis produktów
 • Pakiety prac

Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie

 • Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogramowanie
 • Zasoby w projekcie

Zarządzanie kosztami w projekcie

 • Koszty w projekcie
 • Analiza ekonomiczna i finansowa
 • Finansowanie projektu
 • Tworzenie budżetu projektu

Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu
 • Metoda wartości wypracowanej
 • Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
 • Identyfikacja ryzyk
 • Reakcje na ryzyko
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyk

Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu

 • Podstawowe koncepcje jakościowe
 • Kryteria jakości
 • Zarządzanie jakością w projektach
 • Mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu
 • Wybrane techniki zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością w projektach

Zarządzanie zamówieniami w projekcie

 • Praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami
 • Prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek
 • Kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach

Zarządzanie konfiguracją i zmianą

 • Identyfikacja i zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie dokumentacji zmian
 • Zasoby do realizacji zmian
 • Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
 • Alternatywne sposoby realizacji zmiany
 • Uzasadnienie biznesowe zmiany
 • Zarządzanie konfiguracją projektu

Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu

 • Rola kierownika projektu
 • Kompetencje i narzędzia kierownika
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Radzenie sobie ze stresem i automotywacja
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Zarządzanie integracją w projekcie i gra symulacyjna

 • Dokumentacja projektu – rola i znaczenie
 • System dokumentacji w projekcie
 • Praktyczna realizacja założeń projektowych – gra symulacyjna

Zarządzanie projektem europejskim

 • System pieniędzy publicznych w Polsce
 • Dofinansowanie projektów w latach 2014-2020
 • Wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych
 • Fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych
 • Rola zwłoki w projekcie unijnym
 • Ryzyka projektu z udziałem środków unijnych
 • Cele i zakres projektu
 • Podział zadań w projekcie
 • Zarządzanie interesariuszami
 • Tworzenie harmonogramu projektu
 • Zmiana w projekcie unijnym
 • Nieprawidłowości i uchybienia
 • Reguły zwrotu środków unijnych
 • PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM
 • Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych

Specyfika projektów badawczo-rozwojowych

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Komercjalizacja wiedzy
 • Finansowanie badań i komercjalizacji wiedzy
 • Zagadnienia prawne obejmujące obszar B+R
 • Finansowanie NCN i NCBiR
 • Granty fundacji i MSWiN

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Poznaj naszych trenerów

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • ma wiedzę o specyfice projektów badawczo-rozwojowych
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk;

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie;

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Szkolenie adresowane do osób, które pracują w zespołach projektowych, aspirują do zawodu project managera, osoby awansowane, kadra naukowa uczelni wyższych, osoby zajmujące się w swojej pracy projektami R&D lub współpracujące z naukowcami w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz do wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym.

Program realizowany jest metodami warsztatowymi z użyciem takich metod, jak:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Grupa pracuje w zespołach warsztatowych z użyciem autorskiego zeszytu ćwiczeń i podręcznika, szablonów i wzorów dokumentacji projektowej do zastosowania w realnych projektach poza salą szkoleniową.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%