Akredytowane szkolenie IPMA-C® to kompleksowe i skondensowane szkolenie przygotowujące do roli Kierownika projektu. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie przygotowany do zarządzania projektami we wszystkich cyklach ich „życia”.

Co WAŻNE!

Program Akredytowane szkolenie IPMA-C® oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 4.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 3000 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu IPMA-C: dodatkowo 3690 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • egzamin,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Uczestnikiem kursu może zostać osoba pełnoletnia z wykształceniem wyższym na poziomie minimum licencjat, inżynier lub średnim. Osoby z wykształceniem średnim mogą zostać przyjęte po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia i rozmowie kwalifikacyjnej. O ostatecznym zakwalifikowaniu się na kurs decyduje rozmowa kwalifikacyjna.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia kursu otrzymują osoby, które ukończyły 80% zajęć i zdały pomyślnie części praktyczne realizowane podczas zajęć oraz zaliczyły wszystkie testy modułowe i test końcowy.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Zgłoszenia na egzamin IPMA Level C dokonuje Szkoła lub uczestnik przy pomocy konsultanta – najpóźniej do 30 dni od zakończenia Szkoły po spełnieniu następujących warunków (tj. przedstawieniu organizatorowi pisemnych dokumentów zgodnych z IPMA, prawidłowość wypełnienia weryfikuje IPMA):
  1. przekazania prawidłowo wypełnionego arkusza samooceny,
  2. przekazaniu prawidłowo wypełnionego CV,
  3. przekazaniu prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i zdjęcia,
  4. przekazania prawidłowo wypełnionego podpisanego kodeksu etycznego IPMA.
 6. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na niedopuszczenie przez organizatora do egzaminu w przypadku niespełnienia któregokolwiek z ww. warunków. Decyzja organizatora jest ostateczna. Organizator szkolenia nie zwraca wpłaconych środków za kurs w przypadku nieprzystąpienia przez uczestnika do egzaminu certyfikacyjnego.
 7. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera

Cel szkolenia IPMA-D

Celem akredytowanego szkolenia IPMA-C jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPMA-C

Uczestnik po zakończonym szkoleniu IPMA-C:

 • certyfikat zawodowy wystawiony przez organizację międzynarodową, uprawniający do pełnienia funkcji kierownika projektu,
 • nabycie kompetencji pozwalających zarządzać projektami w organizacji we wszystkich jej płaszczyznach,
 • praktyczne wykorzystywanie uznanych procesów, metod, technik i narzędzi zarządzania projektami,
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu certyfikującego.

Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji – 4 godziny dydaktyczne

 • Definicja i cechy projektu, terminologia
 • Koncepcja projektu
 • Projekt a proces
 • Określenie celu projektu
 • Planowanie projektowe
 • Cykl życia projektu
 • Struktura podziału pracy w zespole
 • Kluczowe osoby w projekcie

Zarządzanie interesariuszami w projekcie – 2 godziny dydaktyczne

 • Role projektowe
 • Otoczenie projektu
 • Projekt w organizacji
 • Struktury projektu
 • Analiza i zarządzanie interesariuszami

Zarządzania zakresem w projekcie – 4 godziny dydaktyczne

 • Definicja zakresu projektu
 • Struktura podziału pracy i produktów
 • Produkty i opis produktu
 • Pakiety prac i opis pakietu pracy

Zarządzanie czasem w projekcie – 8 godzin dydaktycznych

 • Szacowanie czasu trwania zadań i etapów
 • Diagram sieciowy
 • Harmonogramowanie

Zarządzanie zasobami w projekcie – 6 godzin dydaktycznych

 • Zasoby w projekcie – rodzaje i podział
 • Szacowanie i planowanie zasobów
 • Histogram zasobów
 • Bilansowanie zasobów

Zarządzanie kosztami w projekcie – 6 godzin dydaktycznych

 • Koszty w projekcie – rodzaje kosztów
 • Szacowane i planowanie kosztów
 • Koszty:
  • bezpośrednie i pośrednie
  • stałe i zmienne
  • zadaniowe i rodzajowe
 • Histogram kosztów
 • Krzywa skumulowana kosztów

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – 4 godzin dydaktycznych

 • Definicja ryzyka – zagrożeń i szans
 • Identyfikacja ryzyk
 • Rejestr ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Strategie zarządzania ryzykiem
 • Wycena ryzyk
 • Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
 • Metoda EMV

Zarządzanie komunikacją w projekcie – 2 godziny dydaktyczne 

 • Rola i cele komunikacji
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie zasobami ludźmi w projekcie – 2 godziny dydaktyczne

 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
 • Radzenie sobie ze stresem i automotywacja
 • Kierowanie a przywództwo
 • Podstawowe narzędzia coachingowe w pracy PMa
 • Rola kierownika projektu
 • Kompetencje kierownika projektu
 • Wyznaczanie i realizacja celów
 • Zarządzanie konfliktem w projekcie
 • Motywacja
 • Delegowanie zadań
 • Ocena zespołu

Zarządzanie jakością w projekcie – 1 godzina dydaktyczna

 • Definicje i miary jakości• Analiza jakości  poszczególnych etapach życia projektu
 • Formalny przegląd jakości
 • Narzędzia i metody pomiaru jakości

Monitorowanie projektu – 3 godziny dydaktyczne

 • Narzędzia i techniki monitorowania projektu
 • Earned value – założenia i zastosowanie metody

Earned Value Method – ćwiczenia praktyczne – 4 godziny dydaktyczne – rozwiązywanie zadań z zakresu EVM

Zarządzanie zamówieniami w projekcie i aspekty prawne realizacji projektów – 2 godziny dydaktyczne

 • Prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek
 • Kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach
 • Rodzaje umów
 • Roszczenia

Zarządzanie konfiguracja i zmianą – 1 godzina dydaktyczna

 • Prowadzenie dokumentacji zmian
 • Zasoby do realizacji zmian
 • Koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą
 • Alternatywne sposoby realizacji zmiany
 • Uzasadnienie biznesowe zmiany
 • Zarządzanie konfiguracją projektu

Zarządzanie integracją w projekcie – 1 godzina dydaktyczna

 • Dokumentacja projektu – rola i znaczenie
 • System dokumentacji w projekcie

Warsztat praktyczny egzaminacyjny – 16 godzin dydaktycznych

Ćwiczenia praktyczne do egzaminu IPMA, testy próbne IPMA, powtórzenie materiału.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Akredytowane szkolenie IPMA-C® jest przeznaczone dla osób, które posiadają podstawową wiedzę o zarządzaniu projektami oraz mają minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami o ograniczonej złożoności. Polecane jest kierownikom projektu, osobom pracującym w zespołach projektowych czy przygotowującym się do egzaminu IPMA-C a także wszystkim zainteresowani rozwojem zawodowym.

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study,
 • zadania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%