Scrum obecnie jest najbardziej rozpowszechnioną metodą spośród metod zwinnego zarządzania projektami (chodź dedykowana jest bezpośrednio do zarządzania zespołem), która skupia się na kwestiach zarządzania projektem oraz organizacji pracy zespołu.

Wszyscy się z tym zgadzamy, że jednym z najistotniejszych czynników w projektach wpływających na osiągnięcie sukcesu są ludzie. W Scrumie zespoły nie są z reguły duże, powinny liczyć od 5 do 10 osób uwzględniając dodatkowo scrum mastera i product ownera. Jeżeli jednak występuje zbyt mała liczba osób może to musimy się liczyć z kłopotami w samoorganizacji zespołu, a przede wszystkim nie skorzystamy w pełni z zalet tej metody. Automatycznie, jeśli zespół jest zbyt duży mogą pojawić się problemy z komunikacją.

Dla firm największym problemem jest szybkie dostosowanie się do klienta, ale z jednocześnie utrzymanie asertywnego podejścia i życzliwej komunikacji z klientem. Czyli nie chodzi o to, aby wszyscy sobie wchodzili na głowę, ale żeby sprawnie pracować. Po to „szatkujemy:” zlecenie, aby jak najszybciej reagować na zmiany klienta.

Scrum

Model interakcji z klientem wygląda wtedy w uproszczeniu tak:

Aby zrozumieć metody i techniki komunikacji wykorzystywane w Scrumie najpierw należy przyjrzeć się cyklowi życia projektu. Metoda Scrum, zgodnie z pryncypiami, została opracowana w oparciu o podejście iteracyjne. Każdorazowy etap (sprint) kładzie nacisk na jasną oraz czytelną priorytetyzację wymagań klienta i szybkie dostosowanie rezultatów pracy do jego rzeczywistych potrzeb.

Sprint w metodzie Scrum jest kompletnym, samodzielnym cyklem wytwórczym, którego celem jest realizacja określonego (wydzielonego) elementu (funkcjonalności) systemu. Pojedynczy cykl sprintu ma fundamentalne znaczenie, ponieważ reguluje i zawiera wszystkie czynności związane z planowaniem oraz realizacją prac zmierzających do uzyskania funkcjonalności systemu (przyrostu produktu).

Cykl życia projektu w metodzie Scrum

Sugeruje się stosowanie sprintów o długości od dwóch do czterech tygodni, z założeniem, że długość pojedynczego sprintu nie powinna przekraczać jednego miesiąca. W praktyce obserwuje się również sprinty jednotygodniowe, czy pięcio-, sześcio- tygodniowe. Należy pamiętać jednak o utrzymywaniu stałej długości czasu trwania sprintów, ale również, że kolejne sprinty następują kolejno po sobie (bez przerwy czasowej pomiędzy nimi) oraz że nie jest możliwe wydłużenie czasu trwania sprintu w trakcie jego realizacji. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedwczesne jego zamknięcie oraz uruchomienie natychmiastowe kolejnego sprintu bazującego na zmienionych założeniach, gdyż metoda Scrum kładzie nacisk na proces ciągłego, stałego dostarczania kolejnych przyrostów funkcjonalności, w postaci stabilnego produktu, w niewielkich odstępach czasowych.

W trakcie trwania każdego sprintu zachodzą stałe zdarzenia o charakterze spotkań zespołu i elementów procesu Scrum:

 1. Rejestr produktu (ang. product backlog) – lista uporządkowanych zgodnie z priorytetami funkcjonalności tworzonego produktu. Jest to dokument zawierający opis całości prac, jakie mogą zostać kiedykolwiek zrealizowane przez zespół, w kolejności wartości.
 2. Spotkanie planowania Sprintu (ang. sprint planning meeting) – zazwyczaj powinno trwać 8 godzin dla sprintu jednomiesięcznego, w tym 4 godziny na planowanie celu oraz 4 godziny na planowanie zadań sprintu. Z założenia metody prace poświęcone na planowanie sprintu powinny obejmować od 5 do 10 procent czasu jego trwania. W praktyce prace te pochłaniają nieco więcej wysiłku niż tradycyjne planowanie, gdyż uczestniczy w nim cały zespół projektowy.
 3. Rejestr Sprintu (ang. sprint backlog) – lista zadań do zrealizowania na najbliższą iterację. Ilość pracy (zdjętych elementów z góry listy priorytetów rejestru produktu) podjętej przez zespół zależy od jego wielkości, produktywności, czy dostępnych roboczogodzin. Zadania w rejestrze sprintu muszą mieć zdefiniowany czas trwania (max. 2 dni / 16 godzin na jedno zadanie). Zakłada się również dwudniową rezerwę czasową na każdy sprint ze względu na niekonieczną kompletność rejestru sprintu, który w trakcie jego trwania z pewnością będzie podlegał aktualizacji.
 4. Część wykonawcza sprintu – Jest związana bezpośrednio z rozwojem produktu. Część wykonawcza sprintu obejmuje przedział czasowy bez spotkań planistycznych, przeglądu oraz retrospektywy sprintu.
 5. Codzienne spotkanie (ang. daily scrum meetings) – jest to piętnastominutowe spotkanie zespołu projektowego, o charakterze kontrolnym, mające na celu omówienie bieżącego stanu pracy oraz pojawiających problemów. Na spotkaniu każdy z członków mówi z czym ma problem, co zrobił w dniu poprzednim oraz jaki ma dzisiejszy zakres zadań. Pozostali członkowie dowiadują się na jakim etapie znajduje się realizacja zadań w sprincie oraz rozwiązują bieżące problemy.
 6. Spotkanie przeglądu Sprintu (ang. sprint review meeting) – polega na przeglądzie oraz ocenie (walidacji) rezultatów (przyrostu produktów) zrealizowanych w trakcie sprintu. Przegląd sprintu trwa 4 godziny i odbywa się w ostatnim dniu. Zespół prezentuje podczas spotkania co zostało osiągnięte, a co nie. Dyskutuje również nad wpływem rozwiązań na produkt końcowy.
 7. Spotkanie retrospektywy Sprintu (ang. sprint retrospective meeting) – jest wykorzystywane do sformułowania wniosków z przebiegu sprintu oraz zaleceń dotyczących poprawy pracy zespołu w kolejnym sprincie. Czas trwania retrospektywy jest z reguły ograniczony i wynosi
  3 godziny.
 8. Ostatnim instrumentem jest przejrzystość – to kluczowy element metody Scrum obecny na każdym z jej etapów. Rejestrowane zadania, postępy prac, występu­jące problemy – wszystkie elementy są ogólnodostępne i zrozumiałe dla całego zespołu oraz osób zainteresowanych.

Przeźroczystość pracy w zespole ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie procesu efektywnej komunikacji. Zwrócono w niej uwagę na wszelkie przesłania wiążące się z odpowiednim kształtowaniem komunikatu, doborem kanału, sprzężeniem zwrotnym, a także eliminacją szumów.

Zasady:

 1. Otwartość
 2. Obowiązkowość
 3. Odpowiedzialność za to co robimy
 4. Zdrowa konstruktywna krytyka
 5. Zaufanie
 6. Rozwiązywanie konfliktów
 7. Współdziałanie z innymi
 8. Feedback

Przebieg realizacji projektów zarządzanych według Metody Scrum ukie­runkowany jest na efektywność pracy zespołowej wspieranej prawidłowym pro­cesem komunikacji wewnątrz zespołu oraz poza nim. Dostarczony produkt speł­nia wymagania klienta, dzięki możliwości modyfikacji zakresu w trakcie trwania projektu, gdzie Właściciel Produktu reprezentujący klienta ma stały pogląd na wytwarzany produkt. Metoda jest lekka w zrozumieniu, łatwa w zastosowa­niu, i wysiłek włożony w jej wdrożenie opłaca się wszystkim – i klientowi, i naszemu zespołowi i całej firmie.

sukces/ srtes

Zapoznaj się z innymi naszymi wpisami.