Jesteś świeżo upieczonym absolwentem studiów, nie skończyłeś jeszcze 30 lat to mamy dla Ciebie propozycję. Rozpoczynamy nabór do projektu unijnego „Zobacz perspektywy zawodowe z POWER”.  Przygotowaliśmy szkolenia, na których uczestnicy zgłębią tajniki zarządzania projektami IT według IPMA –  międzynarodowym standardem Project Managerów. Co ważne, szkolenia są bezpłatne a jego uczestnicy otrzymują stypendium, mają zapewnione płatne staże w firmach IT.
Liczba uczestników jest ograniczona a nabór trwa do końca października!
Skontaktuj się z nami tel. 32 726 11 34, mail: [email protected]

Oto szczegóły projektu
Projekt pt. „Zobacz perspektywy zawodowe z POWER” jest realizowany na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/17 przez Kalatea Sp. z o. o. w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w okresie 01.09.2018r. – 31.05.2019r. w województwie śląskim i jest skierowany do 22 osób (12 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie będzie dostarczenie kompletnych dokumentów. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby:
•    niepełnosprawne,
•    kobiety i mężczyźni
•    18-29 lat
•    młodzież NEET (osoba, która nie uczy się, nie pracuje ani nie przygotowuje się do zawodu)
•    zamieszkane w województwie śląskim

Nabór kandydatów będzie odbywał się w oparciu o przyznane punkty, niepełnosprawność, ewentualnie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania limitów miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc pozostałe osoby utworzą listę rezerwową.
Celem głównym Projektu jest podniesienie potencjału zawodowego 22 osób w wieku 18-29 lat, które są bierne zawodowo , nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) w terminie od 01.09.2018r. do 31.05.2019r.

Celem szczegółowym Projektu to:
•    Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Wsparcie udzielone Uczestnikom Projektu w postaci szkoleń z zakresu nabywania kompetencji miękkich, informatycznych oraz szkoleń zawodowy będzie zakończone egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe.

W ramach Projektu każdy Uczestnik weźmie udział w następujących formach wsparcia:
1.    Identyfikacji potrzeb osób biernych zawodowo. Jest to wsparcie o charakterze indywidualnym.
Na zakończenie doradztwa IPD zostanie sporządzony Indywidualny Plan Działania (IPD). Będzie on podstawą uczestnictwa
w dalszych formach pomocy w ramach Projektu. Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano 4 godzin doradztwa IPD.
2.    Indywidualnym poradnictwie zawodowym (doradztwo zawodowe), w wymiarze 6 godzin na osobę. Doradztwo będzie opierało się na:
1.    pomocy Uczestnikowi Projektu w przezwyciężeniu indywidualnych problemów związanych z aktywizacją zawodową,
2.    wspieraniu motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym;
3.    udzielaniu informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach,
4.    pomocy w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji.
3.    Indywidualnym pośrednictwie pracy, w wymiarze 18 h na osobę w zakresie:
1.    pozyskiwania ofert pracy oraz inicjowania i organizacji spotkań pracodawców z Uczestnikami Projektu,
2.    analizy i monitoringu rynku pracy pod kątem możliwości inkluzji zawodowej Uczestników Projektu,
3.    pozyskiwanie ofert pracy adekwatnych do umiejętności i kwalifikacji Uczestników Projektu,
4.    przygotowanie Uczestników Projektu do rozmów rekrutacyjnych,
5.    wybór pracodawców do skierowania Uczestników Projektu na staże.

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną dwa bloki szkoleniowe.
1.    W ramach I bloku zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych (indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy. Dla każdego Uczestnika Projektu przewidziano 88 godzin szkolenia.
2.    W ramach II bloku zostaną przeprowadzone szkolenia zawodowe: Kwalifikacja Uczestnika Projektu do udziału w poszczególnych szkoleniach odbędzie się na podstawie Indywidualnych Planów Działania. Liczba godzin szkolenia przewidziana dla każdego Uczestnika Projektu wynosi 152 godzin (pn.-pt. po 8 godzin/dziennie).
Uczestnicy Projektu, którzy zakończą szkolenia zawodowe zostaną skierowani na 3-miesięczne staże zawodowe.

Główne wskaźniki projektowe:
•    10 osób poniżej 30 roku życia, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu
•    16 osób uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu projektu
•    17 % (minimum 3) uczestników niepełnosprawnych uzyska zatrudnienie
•    35 % (minimum 7) uczestników długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie
•    48 % (minimum 10) uczestników z niskimi kwalifikacjami uzyska możliwość zatrudnienia
•    43 % (minimum 9) uczestników, którzy nie należą do żadnej powyższej grupy uzyskają zatrudnienie

Wartość dofinansowania: 387 209,02 zł
Wartość całkowita projektu: 407 588,45 zł
________________________________________
Zasady udziału
ETAP 1
 SPRAWDZENIE FORMALNYCH KRYTERIÓW UDZIAŁU

Uczestnikami Projektu “Zobacz perspektywy zawodowe z POWEREM” mogą być osoby spełniające następujące kryteria:
•    płeć – kobieta i mężczyzna,
•    wiek – przedział wiekowy 18-29 lat (młodzież NEET),
•    miejsce zamieszkania – województwo śląskie,
•    status na rynku pracy – bez pracy;
•    inne –
o    dla której wsparcie przewidziane w projekcie jest adekwatne do potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i stanu zdrowia oraz która wykazuje predyspozycje do pracy na stanowiskach powiązanych ze szkoleniami realizowanymi w ramach Projektu oraz motywację do udziału i ukończenia Projektu oraz do podjęcia zatrudnienia.

ETAP 2
 WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
Aby zgłosić uczestnictwo w projekcie należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, oraz Oświadczenie Uczestnika Projektu. Dokumenty należy wydrukować (są dostępne poniżej), wypełnić, podpisać i odesłać.

Dokumentacja rekrutacyjna powinna być wypełniona w następujący sposób:
•    w języku polskim,
•    czytelnie – np. drukowanymi literami lub pismem maszynowym,
•    kompletnie, wszystkie wymagane pola formularzy powinny być wypełnione, jeżeli pozycja jest pozycją wyboru, we właściwej kratce należy wstawić „x”,
•    podpisana przez osobę uprawnioną,
•    formularze dostarczone w formie skanu lub kserokopii powinny najpóźniej w dniu podpisania umowy zostać dostarczone w wersji oryginalnej.

Zgłoszenia można dokonać poprzez dostarczenie Dokumentacji Rekrutacyjnej do Biura Projektu (ul. Dworcowa 43, piętro I, 44-100 Gliwice) w terminie do 31 października 2018r.:
Drogą mailową na adres: mail: [email protected]
1.    Faxem na nr: 48 32 726 11 34,
2.    Za pośrednictwem kuriera,
3.    Pocztą tradycyjną lub osobiście.

Przesłane dokumenty kwalifikacyjne zostaną przeanalizowane przez Komisję Rekrutacyjną, która zweryfikuje poprawność nadesłanych zgłoszeń pod kątem kryteriów udziału w projekcie.

Dokumenty do pobrania:
Formularz Zgłoszeniowy
Oświadczenie Uczestnika Projekt – RODO 
Oświadczenie

ETAP 3 PODPISANIE UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ POMIĘDZY UCZESTNIKIEM PROJEKTU A ORGANIZATOREM
Umowy zostaną przekazane uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie w formie elektronicznej. Podpisanie umowy oraz przesłanie jej razem z wymaganymi załącznikami w wymaganym terminie na adres Biura Projektu lub na adres Projektodawcy, będzie warunkiem koniecznym rozpoczęcia udziału w Projekcie.
________________________________________
Harmonogram
•    09.2018r. – 31.10.2018r. – przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych,
•    11.2018r. – 30.11.2018r – doradztwo IPD,
•    11.2018r. – 31.05.2019r. – indywidualne poradnictwo zawodowe (doradztwo zawodowe),
•    11.2018r. – 31.05.2019r. – indywidualne pośrednictwo pracy,
•    12.2018r. – 28.02.2019r. – szkolenia z zakresu nabywania kompetencji społecznych
(indywidualnych, interpersonalnych i psychospołecznych) i aktywnego poszukiwania pracy,
•    12.2018r. – 28.02.2019r. – szkolenia zawodowe,
•    12.2018r. – 30.04.2019r. – staże zawodowe.

Szczegółowy harmonogram w trakcie przygotowania.

Szkolenia
Każde ze szkoleń miękkich, informatycznych i zawodowych zakończone zostanie egzaminem zewnętrznym, który zweryfikuje kwalifikacje zawodowe nabyte podczas szkolenia. Pozytywny wynik pozwoli uzyskać certyfikat potwierdzający nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Szkolenia będą wybrane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami danego kandydata, pod potrzeby lokalnego rynku pracy.
Na zajęciach zostaną zastosowane wykładowo-warsztatowe metody szkoleniowe.

Każdy z Uczestników szkoleń otrzyma stypendium szkoleniowe. Każdy z Uczestników szkoleń może także ubiegać się o refundację kosztów dojazdu na i ze szkolenia.

Staże
Staże będą realizowane na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Wnioskodawcą (Kalatea Sp. z o.o.) i pracodawcą oraz Wnioskodawcą i Uczestnikami Projektu, realizowane u pracodawców z obszaru projektu oferujących odpowiednie stanowiska (powiązane z ukończonym szkoleniem). Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium stażowe, badania lekarskie. Zakres stażu będzie wyznaczony programem opracowanym indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Uczestników Projektu, w tym predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych, poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu. Po zakończeniu stażu zostanie opracowana ocena (przez pracodawcę) w formie pisemnej, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Wnioskodawca na tej podstawie wyda zaświadczenie o odbyciu stażu.

Kontakt
BIURO PROJEKTU „Zobacz perspektywy zawodowe z POWEREM”
ul. Dworcowa 43, piętro I
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 726 11 34
mail: [email protected]