Budowa zespołu jest kluczowa z punktu widzenia powodzenia projektu, gdyż następuje w kluczowej fazie realizacji projektu – inicjowania projektu (temat ten rozwinięty jest w dalszej części). Budowa zespołu zależy od przyjętych form organizacji projektu w organizacji.

Formy organizacji projektu

Wyróżniamy następujące formy organizacji projektu w organizacji: strukturę klasyczną (funkcyjną), projektową, i macierzową.

Funkcyjna struktura organizacyjna charakteryzuje się występowaniem działów funkcjonalnych. Macierzową (matrycową) strukturę organizacyjną buduje się wokół problemów lub projektów, w których realizację zaangażowana jest organizacja. Są one na ogół ujmowane w wierszach macierzy. Kolumny macierzy są odpowiednikami stałych, powtarzalnych funkcji, podobnych do funkcji występujących w strukturze funkcjonalnej. Macierz możemy rozróżnić na słabą, zrównoważoną i silną. Macierz słaba – do organizacji wprowadza się koordynatorów projektów, którzy koordynują pracę osób w poszczególnych działach. Ich zadaniem jest jednak jedynie koordynacja prac, bez możliwości realnego wpływania na pracowników. Bezpośrednimi przełożonymi pracowników są kierownicy liniowi. W macierzy zrównoważonej koordynator staje się powołanym kierownikiem projektu. Macierz silna – różni się od macierzowej słabej tym, że pojawia się pełnowartościowy kierownik projektu w odrębnym dziale projektowym, który ma odpowiedzialność za projekt ale również uprawnienia do władzy na członkami zespołu projektowego znajdującymi się w pozostałych działach firmy. Projektowa (zadaniowa) struktura organizacyjna charakteryzuje się przydzielaniem kompetencji jedynie do realizowanych projektów. W ramach projektu wyróżniona jest także funkcja zarządzania.

Poniższe rysunki przedstawiają omawiane modele struktury projektu na tle struktury organizacji:

coaching w środowisku projektowym

Analiza organizacji projektowych w kontekście pracy coacha

Żadna z przyjętych rozwiązań organizacyjnych nie jest idealna. Jak każde rozwiązanie mają swoje zalety i wady, które dodatkowo determinowane są przez przyjęcie struktury zespołu w zależności od rodzaju realizowanego projektu. Umiejscowienie projektu w organizacji determinuje sposób zarządzania zespołem projektowym oraz wybór i sposób zarządzania projektem. Pozwala również na wskazanie obszarów rozwojowych w coachingu na poziomie indywidualnym i zespołowym.

analiza porównowcza struktury organizacyjnej

Specyficznym rozwiązaniem jest tzw. organizacja złożona. Występuje w organizacji, która nie stosuje jednolitego podejścia do różnorodnych projektów, które realizuje. Poniższy rysunek obrazuje przykład organizacji złożonej. W organizacji takiej multiplikują się wszystkie wady i zalety poszczególnych wyżej wymienionych typów organizacji projektu.

W kolejnym artykule podejmiemy temat oddziaływania coachingowego przy organizowaniu pracy w zespole projektowym.

Autor:  Joanna Pauly: Dyrektor Generalny Szkoły.PM®

Przeczytaj pierwszy artykuł nowej serii

coaching w środowisku projektowym
Czytaj