//Umiejętności coachingowe wg standardu PMBoK

Umiejętności coachingowe wg standardu PMBoK

1.900,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Barbara Bentkowska

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Przyciąganie i utrzymanie talentów jest głównym zadaniem kierownictwa. Kompetentni pracownicy mają wiele możliwości i należy ich traktować jak ochotników. Interesuje ich rozwój osobisty i samodzielność.
Oczekują stałego rozwoju i szkolenia.
Chcą szacunku i autorytetu – daj im to!
Peter Drucke

Szkolenie dedykowane jest tym osobom, które chcą wykorzystać umiejętności coachingowe w zarządzaniu projektem. Szkolenie obejmuje zarówno twarde jak i miękkie techniki niezbędne w  zarządzaniu. PMBoK uwzględnia jako jedyna metodyka umiejętności coachingowe. Są one pomocne zarówno w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi, jak i zarządzanie komunikacją.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osobistych poprzez zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu, rozwinięcie swoich umiejętności inter- i intrapersonalnych, poznanie efektywnych metod pracy z ludźmi.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową, w grupach maksymalnie 2-3 osobowych.

Metodologia:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • minisesje.

Proponowane szkolenie, to nie tylko przekazywanie narzędzi stosowanych w coachingu. To również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem. Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego project managera i coacha. Wszyscy uczestnicy będą się uczyć przez doświadczenie w proporcji 90% warsztatu, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez prowadzącego oraz 10% miniwykłady i prezentacje. W trakcie szkolenia trener będzie pokazywał zastosowania wybranych narzędzi. Uczestnicy szkolenia będą samodzielnie przechodzić przez ćwiczenia z dostępnym wsparciem trenera. Informacja zwrotna będzie udzielana przez trenera oraz uczestników.

W szkoleniu wykorzystywane będą różne rekwizyty, aby poszerzyć strefę komfortu uczestników i w atmosferze zabawy oraz głębokiej refleksji przechodzić z nieprzyjemnego uczucia świadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji.

Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne.

 1. Coaching – definicje, rodzaje. Coaching a inne formy rozwoju – mentoring, tutoring, facylitacja. Coaching w organizacji. Źródła potrzeby coachingu.
 2. Kompetencje coachingowe. Prowadzenie procesu coachingowego i sesji coachingowej, zawieranie kontraktu coachingowego. Kodeks etyczny project managera i kodeks etyczny coacha. Trudne sytuacje w pracy project managera i coacha.
 3. Komunikacja w coachingu: sztuka zadawania pytań, aktywne słuchanie, przygotowanie i udzielanie feedbacku (informacji zwrotnej) w coachingu.
 4. Modele pracy coachingowej i narzędzia coachingowe.
  1. Praca z celem (SMARTER, matryca celu, matryca Eisenhowera).
  2. Praca w modelu T-GROW w środowisku projektowym.
  3. Praca w z użyciem modelu CoachWise w środowisku projektowym.
 5. Strategiczny proces budowy i realizacji strategii na podstawie schematu Dave’a Ulricha z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
  1. Określenie istoty biznesu
  2. Analiza i charakterystyka stylu działania
  3. Analiza interesariuszy
  4. Specyfikacja oczekiwań wobec poszczególnych interesariuszy?
  5. Określenie roli poszczególnych interesariuszy i znaczenia celów
  6. Alokacja działań w czasie
  7. Określenie miar osiągnięć
 6. Miejsce narzędzi coachingowych w cyklu życia projektu jako uzupełnienie technicznych kompetencji kierownika projektu
  1. Formułowanie wizji projektu
  2. Formułowanie celów projektu
  3. Planowanie projektu
 7. Miejsce narzędzi coachingowych w cklu życia projektu jako uzupełnienie miękkich kompetencji kierownika projektu:
  1. Zarządzanie komunikacją
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie coachingu jako metody pracy rozwojowej oraz umiejętności inspirowania i wspierania zmian u klienta,
 • uczymy umiejętności zadawania pogłębionych pytań, słuchania wielopoziomowego, wspierania, odzwierciedlania,
 • rozwijamy postawę coachingową ułatwiającą komunikację, realizację celów,
 • uczymy najbardziej skutecznych metod wspierania, motywowania i inspirowania,
 • dajemy perspektywę możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu umiejętności coachingowych rekomendowanych przez PMBoK,
 • ma wiedzę na temat coachingu i jego specyfiki w odróżnieniu od innych działań rozwojowych,
 • posiada wiedzę na temat procesu, modeli i narzędzi coachingowych,

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • potrafi zastosować poznane narzędzia pracy w środowisku projektowym,
 • wykorzystuje w pracy z klientem komunikacyjne narzędzia coachingowe,

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne,
 • dba o stosowanie w pracy standardów etycznych
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji coachingowych.

Marzenna Bajeńska – Certyfikowany coach PCC posiadający ponad tysiąc godzin pracy coachingowej z klientem indywidualnym i grupowym, członek prestiżowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej akredytowanych coachów: International Coach Federation, autor studiów podyplomowych z coachingu oraz kursów przygotowujących do akredytacji ACC w ICF.

Od 8 lat pracuje jako certyfikowany coach CoachWise™, trener, ewaluator.

Uczestniczyła w programie Youth Business Poland jako mentor coach, przeznaczając swój czas społecznie na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami.

Przygotowała i była kierownikiem merytorycznym na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych „Coaching i Mentoring w Edukacji i Organizacjach Społecznych” na licencji CoachWise™ z akredytowanymi godzinami przygotowującymi do akredytacji na ACC w ICF.

Uczestniczyła w  Scrum Days w Polsce jako coach.

Posiada ponad 7 tysięcy godzin szkoleniowych pracując w takich obszarach jak: komunikacja, obsługa klienta, prezentacja i wystąpienia publiczne, rozwiązywanie konfliktów, planowanie i wprowadzanie zmian w zespole, budowanie strategii organizacji. Jest szkoleniowcem z ponad 15 letnim doświadczeniem w pracy dla klientów indywidualnych i grupowych.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • pracują w środowisku projektowym – project i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, kierowników zespołów,
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący/Prowadząca zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o szkolenia naszych konsultantów

Możesz lubić także…