/, Główna/Szkoła Project Managerów

Szkoła Project Managerów

4,500.00

Wyczyść

Opis

Dobrze zarządzane projekty to oszczędności i w efekcie zmaksymalizowany zysk.

Zapraszamy do Szkoły Project Managerów, prestiżowego kierunku zarządzania projektami realizowanego pod patronatem International Project Management Association oraz przez Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA i autoryzowanych trenerów.

W dobie gwałtownych przemian, rewolucji technologicznej nikogo już nie dziwi model wielokrotnej zmiany miejsca pracy, wygrywa elastyczność, szybkość reagowania na zmiany i umiejętność szybkiego dostosowania się do warunków rynkowych. Zawód project managera doskonale wypełnia tę potrzebę. Komisja Europejska wymienia tzw. myślenie projektowe jako jedną z 10 kompetencji przyszłości. Zawód project managera rozwija się w błyskawicznym tempie, rośnie liczba ofert pracy, gdyż coraz więcej firm wdrażania projektowe systemy zarządzania. Nie ma branży i sektorów, w których nie realizuje się projektów. Badania rynku pracy to potwierdzają, a specjaliści zarządzania projektami mogą liczyć na wysokie wynagrodzenia (mediana wynosi w Polsce ok. 7 tys. zł).

Kompleksowe i skondensowane szkolenie przygotowujące do roli Kierownika projektu lub członka zespołu projektowego. Dzięki nastawieniu na praktykę, po ukończeniu szkolenia będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich cyklach ich „życia”.

Program oparty został na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów i doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PMI i SCRUM.

Szkoła Project Managerów otrzymała wiele wyróżnień i nagród, w tym między innymi Laur Eksperta 2016/2017 oraz Medal Europejski.

Program oparty został na światowych standardach:

 • IPMA Competence Baseline 4.0,
 • IPMA Organisational Baseline,
 • IPMA Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE2™ – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 3.0,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

CEL

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji project managera, asystenta project managera i członka zespołu dla projektów o różnorodnej złożoności.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ROZWOJOWYM

 • Zajęcia prowadzącą praktycy, aktywni project i portofolio managerowie, akredytowani trenerzy i Autoryzowana Jednostka Szkoleniowa IPMA.
 • Program zajęć realizowany pod patronatem International Project Management Association.
 • Studia obejmują obszar project managementu kompleksowo – uczestnicy poznają metody i techniki istotne w realizacji zadań projektowych typu „waterfall” i „agile”.
 • Studia odbywają się na przykładzie wybranego studium przypadku oraz wielu ćwiczeń obejmujących projekty inwestycyjne, w tym infrastrukturalne, oraz tzw. miękkie, społeczne, edukacyjne i inne.
 • Szkoła przygotowuje aż do 3 międzynarodowych certyfikacji IPMA, PMI i SCRUM realizując podstawę programową wymaganą przy egzaminach.
 • Szkoła umożliwia zdobycie nowego prestiżowego zawodu i nabycie kompetencji project managera w praktyce,
 • Po zakończeniu programu Szkoły, uczestnik posiada umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych).

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • ma wiedzę na temat projektów i jego specyfiki w odróżnieniu od procesów i zadań,
 • posiada wiedzę o modelach biznesowych, organizacjach projektowych,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.

 

Obszar UMIEJĘTNOŚCI:

 • umie doprowadzić do prawidłowego sformułowania celu projektu,
 • umie zastosować poznane narzędzia pracy w projektach,
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie.

 

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

PROJEKTY KOMERCYJNE I EUROPEJSKIE W JEDNYM KURSIE

Jako jedyna instytucja szkoleniowa w Polsce proponujemy kurs, który obejmuje zarządzanie projektami komercyjnymi i projektami europejskimi. Posiadamy zespół i wiedzę, który wie, w jaki sposób łączyć oba te elementy w jednej organizacji, jak wdrażać projekty ze sponsorem publicznym do organizacji bez narażenia procesów biznesowych, urzędowych i ryzyka zwrotu środków publicznych.

PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI

Ponadto zastosowanie w programie szkoleniowym praktyki i nauki poprzez doświadczenie (standard SZKOŁA.PM) jest innowacją szkoleniową. Zawodu project managera można nauczyć się tylko w praktyce. Zespół ekspertów i rada programowa Szkoły opracowała praktyczny model  przekazywania wiedzy i kompetencji project managera.

ZAJĘCIA DOPASOWANE DO BRANŻY

Kurs obejmuje swoim zakresem specyfikę innowacyjnych branży, m.in. IT, produkcyjnej, świadczących usługi inżynierskie. Wykładowcy posiadają doświadczenie w tej dziedzinie, a studia przypadków dotyczą projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i miękkich, również w obszarze dofinansowania biznesu w ramach projektów europejskich.

PRZYGOTOWUJEMY LUDZI DO PRACY I OSIĄGANIA SUKCESÓW

Uczymy kompetencji osobistych, narzędzi i metod, które są niezbędne w pracy w zespołach projektowych i kierowania projektem. Metodyki nie obejmują weryfikacji, czy kandydat nadaje się do pracy w projekcie i zespole projektowym. Szkoła.PM kładzie nacisk właśnie na to, jak kierownik lub członek zespołu projektowego może z sukcesem poprowadzić projekt metodycznie (wg uznanej na rynku metodyki lub wg własnej wypracowanej metodyki).

Ukończenie poziomu podstawowego Szkoły pozwala na kontynuowanie nauki i zdobywanie wyższych poziomów certyfikacji.

PROWADZĄCY

Prestiżowy kierunek zarządzania projektami realizowany jest pod patronatem International Project Management Association oraz przez Autoryzowaną Jednostkę Szkoleniową IPMA i autoryzowanych trenerów.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów. Pozwala to uczestnikom na spojrzenie z różnych perspektyw na narzędzia, metody i techniki zarządzania projektami. Praktyka i doświadczenie to największe atuty kierowników projektów i droga do rozwoju oraz sukcesu zawodowego. Szkołę prowadzą eksperci – praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu  i konsultingu.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu project managera,
 • osobom awansowanym,
 • wszystkim zainteresowanym rozwojem zawodowym.

METODY SZKOLENIOWE

Innowacja szkoleniowa: uczestnicy pracują w oparciu o rzeczywisty projekt, rozwiązują rzeczywiste problemy i planują rzeczywiste zadania, zasoby i budżet. Innowacyjny kurs w zakresie merytorycznym składa się z 10 dwudniowych zjazdów.

Uczestnicy stworzą kilkuosobowe zespoły, które regularnie ćwicząc realizują projekt.

Metody prowadzenia szkolenia obejmują:

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • praca z kamerą,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Proponowane szkolenie to nie tylko przekazywanie technik stosowanych w zarządzaniu projektami, ale również dynamiczny proces grupowy, w którym uczestnicy tworzą zgrany zespół i uczą się od siebie nawzajem.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia obejmuje 20 dni szkoleniowych (160 godzin szkolenia).

 • Podstawy zarządzania projektami i procesami w organizacji
  (definicja i cechy projektu, terminologia; koncepcja projektu; projekt a proces; metodyki; określenie celu projektu; planowanie projektowe; cykl życia projektu)
 • Zarządzanie zespołem projektu i interesariuszami w projekcie
  (struktura podziału pracy w zespole; kluczowe osoby w projekcie; role projektowe; otoczenie projektu; projekt w organizacji; struktury projektu; analiza i zarządzanie interesariuszami)
 • Zarządzanie komunikacją w projekcie
  (rola i cele komunikacji; zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; radzenie sobie z konfliktem w projekcie)
 • Zarządzanie zakresem w projekcie
  (definicja zakresu projektu; struktura podziału pracy i produktów; produkty i opis produktów; pakiety prac)
 • Zarządzanie zasobami i czasem w projekcie
  (szacowanie czasu trwania zadań i etapów; diagram sieciowy; harmonogramowanie; zasoby w projekcie)
 • Zarządzanie kosztami w projekcie
  (koszty w projekcie; analiza ekonomiczna i finansowa; finansowanie projektu; tworzenie budżetu projektu)
 • Monitorowanie i ocena projektu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie
  (narzędzia i techniki monitorowania i oceny projektu; Earned Value; definicja ryzyka – zagrożeń i szans; identyfikacja ryzyk; reakcje na ryzyko; strategie zarządzania ryzykiem; wycena ryzyk)
 • Zarządzanie jakością w projekcie i monitoring przebiegu projektu
  (podstawowe koncepcje jakościowe; kryteria jakości; zarządzanie jakością w projektach; mierniki oceny poziomu jakości procesu i produktu; wybrane techniki zarządzania jakością; zarządzanie jakością w projektach)
 • Zarządzanie zamówieniami w projekcie
  (praktyczne elementy przepisów prawa w zarządzaniu projektami; prawo cywilne, prawo pracy, prawo spółek; kontrakty, kary umowne, ryzyko w kontraktach)
 • Zarządzanie konfiguracją i zmianą
  (identyfikacja i zarządzanie zmianą; prowadzenie dokumentacji zmian; zasoby do realizacji zmian; koszty i ryzyko w zarządzaniu zmianą; alternatywne sposoby realizacji zmiany; uzasadnienie biznesowe zmiany; zarządzanie konfiguracją projektu)
 • Umiejętności osobiste i kompetencje kierownika projektu
  (rola kierownika projektu; kompetencje i narzędzia kierownika; wyznaczanie i realizacja celów; radzenie sobie ze stresem i automotywacja; autoprezentacja i wystąpienia publiczne)
 • Zarządzanie integracją w projekcie
  (Dokumentacja projektu – rola i znaczenie; System dokumentacji w projekcie; Praktyczna realizacja założeń projektowych na przykładzie gry symulacyjnej)
 • Zarządzanie projektem europejskim
  (wady i zalety dofinansowania unijnego w przedsięwzięciach komercyjnych; fazy planowania projektu z punktu widzenia pozyskiwania środków unijnych; rola zwłoki w projekcie unijnym; ryzyka projektu z udziałem środków unijnych; cele i zakres projektu; podział zadań w projekcie; zarządzanie interesariuszami; tworzenie harmonogramu projektu; zmiana w projekcie unijnym; PCM na tle innych metodyk i metod pracy PM; Biuro projektów europejskich – realizacja portfela projektów unijnych)
 • Zwinne metody wytwarzania produktów na przykładzie Scruma
  (podstawy Scruma – role, reguły, narzędzia i czynności, a także ich zastosowanie w procesie produkcji oprogramowania; wprowadzenie do Scruma. – geneza i podstawy Scruma, wartości wynikające z jego stosowania, najczęstsze błędy w interpretacji jego roli i reguł, idea samoorganizacji – podstawowego narzędzia zwiększania produktywności zespołów; planowanie- techniki planowania wydań, zarządzanie Product Backlogiem, utrzymywanie właściwego tempa prac oraz prawidłowe zachowania zespołu w trakcie Sprintu; efektywne wymagania; szacowanie prac; utrzymywanie prawidłowych zachowań)
 • Assessment projektowy
  (dwudniowy warsztat i egzamin próbny weryfikujący wiedzę niezbędną przy egzaminie IPMA i SCRUM)

Dodatkowe informacje

Data

23-24.09.2017 (pierwszy zjazd)